^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

 


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁROLNICZYCH
im.
mjr HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO - HUBALA W SOKÓŁCE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Skład samorządu:

Alicja Markowska (kl. III TE) - przewodniczący

Kamila Amielanczyk (kl. II TŻ) - z-ca przewodniczącego

Cezary Pyłko (kl. III TH/TR)- skarbnik

Kinga Zajkowska (kl. II TE) – sekretarz

Izabela Polewko, Julia Arciuch (kl. I TŻ) – gazetka szkolna

Opiekunowie: Renata Sudorowska, Agnieszka Woronowicz

 Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów;
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw;
 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Założenia na rok szkolny 2018/2019

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie i wzbogacanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły .

Termin

Zadania

Formy realizacji

wrzesień

Zebranie samorządu

uczniowskiego.

- zebranie nowego samorządu i wybór zarządu, czyli:

przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnika;

poinformowanie o obowiązkach

- opracowanie harmonogramu zadań z

uwzględnieniem kalendarza szkolnego

Spotkanie samorządu

z przedstawicielami klas.

- przedstawienie planu pracy samorządu

- wypisanie propozycji zgłaszanych przez

przewodniczących klas

- ustalenie harmonogramu zadań i określenie

terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

-zatwierdzenie planu pracy samorządu przez Dyrektora szkoły

październik

Otrzęsiny klas pierwszych

- pomoc w organizacji otrzęsin

3 października – Światowy Dzień Uśmiechu

- kotylion z wesołą minką – wesołym łatwiej żyć

Dzień Komisji Edukacji

Narodowej

- złożenie życzeń dyrekcji, nauczycielom,

pracownikom obsługi i administracji

30 października – Dzień Spódnicy

- mile widziane spódnice

Aktualizacja strony

internetowej SU oraz gazetki szkolnej

- umieszczenie informacji o opiekunach oraz składzie samorządu szkolnego;

- aktualizowanie strony na bieżąco

- zagospodarowanie gazetki samorządu

listopad

Zapalenie zniczy na grobach

zmarłych nauczycieli

i pracowników szkoły

- zakupienie zniczy

- zapalenie zniczy na grobach

Obchody Święta Niepodległości

- gazetka ścienna. Udział w uroczystości Święta Niepodległości

12 listopada – Dzień Młodzieży

- do ustalenia z młodzieżą

21 listopada – Światowy Dzień Pozdrowień

- pozdrowienia przez radiowęzeł

Andrzejki

- dzień wróżb w naszej szkole

grudzień

Mikołajki

- mikołajkowy kiermasz ciast

- akcja „Czapka Mikołaja zwalnia od pytania”

Wigilia szkolna

- pomoc w przygotowaniu i złożenie życzeń świątecznych

styczeń

Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy

- włączenie się do akcji

Organizacja konkursu na najlepszą frekwencję

- wyjście do kina

16 stycznia – Dzień Dresiarza

- obowiązuje strój sportowy

luty

Zabawa karnawałowa dla dzieci

nauczycieli i pracowników szkoły

- przygotowanie dekoracji oraz poczęstunku

- zabawy, konkursy

Walentynki

- poczta Walentynowa

- do ustalenia z młodzieżą

Tłusty czwartek

- słodka akcja

marzec

Dzień kobiet i mężczyzna

- wykonanie gazetki okolicznościowej

- złożenie życzeń dla pań i panów pracujących w naszej szkole

Dzień otwarty

- pomoc przy organizacji

25 marca – Dzień Krawata

- mile widziane krawaty

kwiecień

Wielkanoc

- gazetka okolicznościowa

Pożegnanie maturzystów

- złożenie życzeń

22.04

Międzynarodowy dzień tańca

- zumba na długiej przerwie

maj

Dzień Rodziny

- gazetka okolicznościowa

03.06

Dzień dobrej oceny

- dzień bez kartkówki

czerwiec

Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2018/2019

- przygotowanie sprawozdania

Zakończenie roku szkolnego

- pomoc w organizacji

Opracowały:

Agnieszka Woronowicz

Renata Sudorowska

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.