foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

arch.png

          

 

O dysleksji słów kilka…

Definicja dysleksji rozwojowej:

 Dysleksja rozwojowa - są to specyficzne trudności w uczeniu się dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Określenie specyficzne podkreśla charakter tych trudności- ograniczony i bardzo wąski zakres. Termin dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:

dysleksja: są to trudności w czytaniu

dysortografia: są to trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (błędy ortograficzne)

dysgrafia: trudności ze stroną graficzną pisma, tzw. brzydkie, nieczytelne pismo.

Co to jest dysleksja?

Dysleksja to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania u dzieci/młodzieży/dorosłych  którzy nie powinni mieć z taką nauką problemów – są to osoby normalnie rozwinięte intelektualnie (a nierzadko bardzo zdolne), nie mają żadnych poważnych wad wzroku i słuchu ani schorzeń neurologicznych, są otoczone w szkole prawidłową opieką dydaktyczną i nie są zaniedbane środowiskowo.  Dysleksja występuje w różnym nasileniu u kilku-kilkunastu procent populacji. Dysleksja to nie choroba, którą można wyleczyć. Dyslektykiem jest się na całe życie. Dlatego ważne jest wyćwiczenie różnych strategii postępowania, dzięki którym dysleksja nie będzie przeszkadzać w życiu codziennym. Powinna w tym pomóc terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne). Im wcześniej terapia się zacznie, tym lepiej.

Zajęcia Terapii Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolniczych:

 W naszej szkole zajęcia Terapii Pedagogicznej prowadzone są bezpłatnie, w terminach i godzinach ustalanych indywidualnie z uczniem. Zajęcia te są dobrowolne.  Po otrzymaniu Opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się – dysleksji   należy jak najszybciej dostarczyć dokument do wychowawcy klasy. Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydana od IV klasy Szkoły Podstawowej jest aktualna na wszystkie etapy kształcenia. W razie wątpliwości można zgłosić się do pedagoga szkolnego z Opinią. Następnie rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczeń otrzyma od wychowawcy klasy stosowną dokumentację do podpisania (propozycję uczęszczania ucznia  na zajęcia Terapii Pedagogicznej). Po wyrażeniu zgody, uczeń zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na zajęcia, wykonywania ćwiczeń i zadań domowych. Zajęcia prowadzone są przez terapeutę pedagogicznego- mgr Joannę Czaplińską, pedagoga szkolnego.

 

Prawa i obowiązki uczniów z dysleksją rozwojową: 

Uczniowie u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się o charakterze dyslektycznym, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami MEN mają prawo do tego, aby nauczyciel dostosował metody nauczania i oceniania do ich dysfunkcji. Nie znaczy to, że nauczyciel ma obniżyć wymagania względem tych uczniów. Wymagania pozostają te same co dla innych uczniów, zmieniają się tylko metody uczenia i oceniania, np. w języku polskim nie bierze się w ocenie prac pisemnych ucznia pod uwagę popełnionych błędów ortograficznych, a jedynie treść pracy, staranność jej wykonania.

Prawa uczniów z dysleksją rozwojową to NIE PRZYWILEJE I ZWOLNIENIE OD PRACY!!!

Uczeń z dysleksją w szkole posiada prawa ale i obowiązki. Jego obowiązkiem jest podjęcie pracy samokształceniowej w domu (codzienne, systematyczne ćwiczenia), która powinna być ukierunkowana przez specjalistę. Oznacza to, że w pewnym zakresie wymagania wobec ucznia dyslektycznego powinny być zwiększone. Ogromna odpowiedzialność spada tutaj na rodziców, którzy powinni wspierać działania szkoły i zachęcać swoje dziecko do podejmowania dodatkowego wysiłku. Systematyczna praca w szkole i w domu jest warunkiem skutecznego oddziaływania i tylko w ten sposób można przezwyciężyć trudności dyslektyczne. W przeciwnym razie trudności będą się pogłębiały, a w konsekwencji znacznie ograniczą zdolność do odnoszenia sukcesów w dalszej edukacji i dorosłym życiu.

Więcej informacji o Dysleksji można uzyskać u pedagoga szkolnego.

Przydatne strony internetowe:

Polskie Towarzystwo Dysleksji : http://www.ptd.edu.pl/ptd

https://dysleksjarozwojowa.wordpress.com/

http://www.dysleksjarozwojowa.pl/

http://www.ortograffiti.pl/