^Back To Top

Opiekunowie : Jolanta Czyzewska, Agnieszka Kuklik

CELE OGÓLNE

 • Wszechstronny rozwój osobowości uczniów;
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Cele edukacyjne:
 • Rozbudzanie i rozwijanie teatralno – czytelniczych zainteresowań uczniów;
 • Przybliżenie młodzieży wartości tkwiącej w literaturze dramatycznej;
 • Kształcenie w zakresie pięknego czytania, poprawnego wysławiania się i swobody wypowiadania się;
 • Dbanie o kulturę żywego słowa, wzbogacanie słownictwa uczniów oraz propagowanie pięknej,   poprawnej polszczyzny;
 • Wywoływanie przeżycia estetycznego tekstu za pomocą ułatwiających jego percepcję środków ekspresji wizualnej, jak ruch, gest, mimika, charakteryzacja, kostium, rekwizyt, światło, oprawa sceniczna;
 • Poznanie i ćwiczenie różnorodnych technik gry aktorskiej, ekspresji i emisji głosu (ćwiczenia dykcyjne i rola akcentu w grze aktorskiej).
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności recytatorskich, literackich, kabaretowych i muzycznych wychowanków.

2. Cele wychowawcze:

 • Kształcenie umiejętności pracy w zespole;
 • Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w odbiorze i kształtowania kultury poprzez wyzwalanie kreatywnych postaw wśród uczniów oraz ich twórczej aktywności;
 • Rozwijanie zdolności improwizacji, swobodnego wypowiadania się, autoprezentacji;
 • Motywowanie do pokonywania trudności związanych z publicznymi wystąpieniami (trema, stres, nieśmiałość), wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • Wyrabianie cierpliwości, zaufania we własne siły i szacunku dla systematycznej pracy dającej efekty;
 • Uczenie odpowiedzialności, rzetelności, dyscypliny, punktualności;
 • Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień teatralnych uczniów i ćwiczenia umiejętności umożliwiających im amatorską działalność teatralną.

SPOSÓB REALIZACJI WYZNACZONYCH CELÓW

 • UCZESTNICY ZAJĘĆ:

Uczniowie technikum, zainteresowani kulturą, teatrem, kabaretem oraz możliwością doskonalenia umiejętności aktorskich.

 • METODY PRACY: indywidualna praca z tekstem, wchodzenie w role, ćwiczenia dykcyjne i mimiczne, drama.

ZADANIA:

 • Ćwiczenia w recytacji i interpretacji różnych tekstów;
 • Nauka ruchu i gestów scenicznych;
 • Doskonalenie umiejętności twórczego uzewnętrzniania emocji;
 • Improwizowanie krótkich scenek, skeczy kabaretowych;
 • Przygotowywanie montaży słowno-muzycznych z okazji świąt i uroczystości szkolnych;
 • Udział w wieczorach poetyckich, spotkaniach z regionalnymi twórcami.
Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.