^Back To Top

Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala

ZASADY REKRUTACJI DO FORM POZASZKOLNYCH –KWALIFIKACYJNEKURSY ZAWODOWE

w ZSR w Sokółce

Podstawy prawne: art. 154 ust.7, art. 147, art. 149, art.150, Ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz.59)

Zasady ogólne:

 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Zespół Szkół Rolniczych im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce, ul. Polna 1.
 2. Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być:

-osoba, która ukończyła 18 lat;

-absolwent gimnazjum, legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum lub absolwent 8 letniej szkoły podstawowej;

-każda osoba, na której nie ciąży obowiązek nauki, niezależnie od ukończonych form kształcenia;

-osoba, której Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z

Ministrem Sprawiedliwości, określi w drodze rozporządzenia przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum może spełniać obowiązek nauki przez uczęszcza-nie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

 1. Kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy składa w sekretariacie ZSR w Sokółce:

1)  wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy(na druku szkoły) wraz z załącznikami;

2) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie;

3) świadectwo ukończenia szkoły: minimum 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum

Kryteria naboru kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. Na KKZ przyjmuje się kandydatów którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie;
 2. Na pierwszym etapie postępowania przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
 3. Na drugim etapie postępowania w przypadkach większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o których mowa w pkt2. niż liczba wolnych miejsc lub jeśli są jeszcze wolne miejsca na dany KKZ brane są pod uwagę łącznie:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami na dany KKZ, na trzecim etapie postępowania przyjmuje się kandydatów wg kolejności zgłoszeń.
 2. Organ prowadzący szkołę może też przyjąć miejsce zamieszkania kandydata jako kryterium brane pod uwagę przed ust.2.
 3. Kurs rozpoczyna się po zebraniu grupy liczącej 20 osób.

Rekrutację na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzi Komisja Rekrutacyjna

powołana przez dyrektora szkoły.

Harmonogram rekrutacji na KKZ na rok szkolny 2018/2019:

 1. Składanie dokumentów: do dnia 08.2018 r.
 2. Ogłoszenie listy przyjętych: do dnia 09.2018 r.
 3. Rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc: do dnia 09.2018 r.
 4. Zamknięcie rekrutacji: 09.2018 r.

Hotelarz- zawód na cały świat

Jedną z najbardziej prężnie rozwijających się branż jest hotelarstwo. Z każdym rokiem przybywa nowych hoteli, domów wczasowych, pensjonatów, kurortów SPA- co za tym idzie istnieje potrzeba zatrudniania wykształconej kadry pracowniczej. Profesjonalizm, rzetelność oraz stworzona atmosfera przez pracowników jest miarodajną wizytówką każdego hotelu. Dlatego też wysoko wykwalifikowany personel hotelu jest dziś wyjątkowo łakomym kąskiem dla pracodawców. Na techników hotelarstwa czekają obiekty hotelarskie nie tylko w kraju, ale również w europejskich kurortach.

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY??? PRZECZYTAJ DALEJ:

KWALIFIKACJE, JAKIE UZYSKASZ:

HGT.03.

+

HGT.06.

=

Technik hotelarstwa

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Realizacji usług w recepcji

Po czterech latach edukacji i zdanych dwóch egzaminach uzyskasz świadectwo ukończenia Technikum hotelarstwa. Jeżeli przystąpisz do matury- uzyskasz świadectwo dojrzałości.

CO OFERUJE SZKOŁA?

- nowoczesną bazę dydaktyczną w której odbywają się zajęcia praktyczne: hotelowa jednostka mieszkalna, recepcja, baza gastronomiczna, sala konsumenta (zobacz na załączonych zdjęciach)

- praktyki zawodowe w obiektach hotelarskich

- wycieczki edukacyjne po obiektach noclegowych

- wiele atrakcyjnych kursów dodatkowych związanych z branżą

- udział w targach turystycznych i hotelarskich

- wykształconą kadrę pedagogiczną, która tak jak uczniowie odbywa co roku praktyki zawodowe i staże w hotelach w całej Polsce

A CZEGO CIĘ NAUCZYMY?

- fachowej i kompleksowej obsługi gości hotelowych

- rezerwacji usług hotelarskich

- prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich

- przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości

- przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

- sporządzania podstawowych potraw, napojów, deserów z różnych grup produktów

- przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe

PRACA, PRACA, PRACA

Po zakończeniu nauki na kierunku Technik hotelarstwa:

- będziesz posiadał predyspozycje i kwalifikacje potrzebne do podjęcia pracy w szeroko rozumianej bazie noclegowej: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne i inne

- możesz podjąć pracę jako na przykład:

- recepcjonista w hotelu lub innym obiekcie hotelarskim
- manager obiektu hotelarskiego
- pracownik działy służby pięter

- możesz pracować w organach administracji zajmujących się usługami hotelarskimi, w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach,

- możesz prowadzić własną działalność w zakresie usług noclegowych

- możesz również doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe w ramach studiów kierunkowych

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH GIMNAZJALISTÓW DO KSZTAŁCENIA SIĘ NA TYM PRESTIŻOWYM KIERUNKU O SZEROKICH MOŻLIWOŚCIACH ROZWOJU I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

"Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia" - Edison Thomas Alva

Jeśli:

 • lubisz sporządzać potrawy, interesujesz się gastronomią
 • chciałbyś organizować zaopatrzenie zakładów gastronomicznych
 • lubisz projektować wyposażenie wnętrza
 • pragniesz chronić środowisko naturalne
 • chciałbyś prowadzić własne przedsiębiorstwo

Podejmij naukę

w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych doskonale przygotowuje do prowadzenia własnej firmy w formie restauracji, punktów gastronomicznych czy świadczenia usług cateringowych. Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia technikum. Absolwent może przystąpić do matury i uzyskać świadectwo  dojrzałości. Jeśli będzie chciał uczyć się dalej - droga otwarta. Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu żywienia i usług gastronomicznych jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów. Kierunek ten jest bardzo dobrym przygotowaniem dla wszystkich, którzy planują studia, zwłaszcza na kierunkach związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych. 
Ten zawód daje możliwość rozwijania zainteresowań kulinarnych oraz szansę na ciekawą karierę, również za granicą.

W czasie trwania nauki uczeń zdaje egzaminy z dwóch kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie:

HGT.02.

+

HGT.12.

=

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Przygotowywanie dań i napojów

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

 • oceniać jakość żywności
 • pozna zasady przechowywania żywności
 • będzie umiał pięknie aranżować stół i potrawy na talerzu w zależności od okoliczności i rodzaju podawanych potraw
 • profesjonalnie przygotowywać wszelkiego rodzaju potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii
 • obsługiwać konsumentów z wykorzystaniem różnych metod obsługi
 • planować i oceniać żywienie różnych grup ludności
 • organizować produkcję gastronomiczną ( od zapotrzebowania po produkcję i obsługę gości)
 • planować i organizować usługi gastronomiczne
 • dowie się jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą (np. restaurację, firmę cateringową) i jak być w tym lepszy od konkurencji,

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni w zakładach gastronomicznych na terenie powiatu.

Szkoła finansuje badania na nosicielstwo umożliwiające uzyskanie książeczki zdrowia – niezbędnej do pracy w zakładach gastronomicznych, sklepach…

 

 

Bez tytułu

KWALIFIKACJE, JAKIE UZYSKASZ:

 

EKA.04.

 

+

EKA.05.

=

Technik ekonomista

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik ekonomista

+

EKA.07.  Prowadzenie rachunkowości

=

Technik rachunkowości

Jeśli zostaniesz już TECHNIKIEM EKONOMISTĄ (czyli potwierdzisz dwie kwalifikacje

i ukończysz technikum (to aby zostać TECNIKIEM RACHUNKOWOŚCI musisz potwierdzić kwalifikację AU.65: ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH.

Wówczas będziesz miał dwa zawody

Zatem znacznie łatwiej znajdziesz pracę!

Szkoła oferuje Ci:

 • Profesjonalną obsługę programu finansowo-księgowego INSERT GT,(z którego obecnie korzysta 50 000 przedsiębiorstw),
 • Praktyki zawodowe w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach,
 • Sprawdzenie nabytej wiedzy na olimpiadach i konkursach, np. Olimpiada przedsiębiorczości, Olimpiada ZUS-u , konkurs wiedzy PIP,
 • Warsztaty z pracownikami ZUS, urzędu skarbowego, banków, ARiMR
 • Wycieczki edukacyjne do NBP, PUP, GPW w Warszawie,
 • Kształcenie postaw komunikatywności, uczciwości, rzetelności, dokładności, odpowiedzialności i systematyczności w działaniu,
 • Wysoką zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Technik Rolnik [314207]

,, Wykształcony rolnik – to szczęśliwy rolnik”

jeśli:

-  lubisz przyrodę

-  chciałbyś zaopatrywać rynek w żywność wysokiej jakości

-  pragniesz chronić środowisko naturalne

-  chciałbyś prowadzić własne gospodarstwo rolne, ekologiczne lub agroturystykę

podejmij naukę w zawodzie

Technik Rolnik.

 

W wyniku kształcenia w zawodzie technik rolnik zdobędziesz umiejętności:

 • projektowania procesów technologicznych w gospodarstwie rolnym,
 • sporządzania wniosków o przyznanie funduszy unijnych wspierających rozwój gospodarstw rolnych,
 • przygotowania do pracy i obsługi maszyn rolniczych,
 • obsługi instalacji i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa i Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej,
 • prowadzenia usług agroturystycznych,
 • prowadzenia rachunkowości rolnej, kalkulacji i opracowania budżetu domowego,
 • przekształcania gospodarstw w procesie integracji europejskiej,
 • zaplanowania swojej działalności na rynku pracy w formie samozatrudnienia.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni w gospodarstwach, instytucjach i przedsiębiorstwachrolnych na terenie powiatu.

W czasie trwania nauki zdajesz egzaminy z dwóch kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie:

ROL.04.

+

ROL.10.

=

 

Technik rolnik

Prowadzenie produkcji rolniczej

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Technik rolnik

 

+

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

=

 

Technik agrobiznesu

Po zdaniu obu egzaminów otrzymasz dyplom i uzyskasz tytuł technika rolnika.

Po uzupełnieniu kwalifikacji R6 możesz zdobyć dyplom technik agrobiznesu.

Po ukończeniu szkoły możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i wybrać dowolny kierunek studiów wyższych.

 

Copyright © 2013. ZSR w Sokółce  Rights Reserved.