foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ZSR w Sokółce
ul. Polna 1 16-100 Sokółka zsrsok@zsrsokolka.pl tel. 857112044

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

arch.png

          

 

ZASADY REKRUTACJI DO FORM POZASZKOLNYCH –KWALIFIKACYJNEKURSY ZAWODOWE

w ZSR w Sokółce

Podstawy prawne: art. 154 ust.7, art. 147, art. 149, art.150, Ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz.59)

Zasady ogólne:

 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Zespół Szkół Rolniczych im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce, ul. Polna 1.
 2. Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być:

-osoba, która ukończyła 18 lat;

-absolwent gimnazjum, legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum lub absolwent 8 letniej szkoły podstawowej;

-każda osoba, na której nie ciąży obowiązek nauki, niezależnie od ukończonych form kształcenia;

-osoba, której Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z

Ministrem Sprawiedliwości, określi w drodze rozporządzenia przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum może spełniać obowiązek nauki przez uczęszcza-nie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

 1. Kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy składa w sekretariacie ZSR w Sokółce:

1)  wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy(na druku szkoły) wraz z załącznikami;

2) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie;

3) świadectwo ukończenia szkoły: minimum 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum

Kryteria naboru kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. Na KKZ przyjmuje się kandydatów którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie;
 2. Na pierwszym etapie postępowania przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
 3. Na drugim etapie postępowania w przypadkach większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o których mowa w pkt2. niż liczba wolnych miejsc lub jeśli są jeszcze wolne miejsca na dany KKZ brane są pod uwagę łącznie:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami na dany KKZ, na trzecim etapie postępowania przyjmuje się kandydatów wg kolejności zgłoszeń.
 2. Organ prowadzący szkołę może też przyjąć miejsce zamieszkania kandydata jako kryterium brane pod uwagę przed ust.2.
 3. Kurs rozpoczyna się po zebraniu grupy liczącej 20 osób.

Rekrutację na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzi Komisja Rekrutacyjna

powołana przez dyrektora szkoły.

Harmonogram rekrutacji na KKZ na rok szkolny 2018/2019:

 1. Składanie dokumentów: do dnia 08.2018 r.
 2. Ogłoszenie listy przyjętych: do dnia 09.2018 r.
 3. Rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc: do dnia 09.2018 r.
 4. Zamknięcie rekrutacji: 09.2018 r.